Intellectual output

Играта за ориентиране на COMPASS е пусната и БЕЗПЛАТНА за всички!

6 July 2020
Играта за ориентиране на COMPASS е пусната и БЕЗПЛАТНА за всички!

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с  новият регистър на треньорски кадри към ММС е необходимо всеки треньор да се впише отново.

 

Заявления за вписване на лица в Регистъра на треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта могат да подават физически лица или спортни федерации (чл. 16, ал. 3 от Наредба № 1 от 04.02.2019 г. за треньорските кадри). За лица, отговарящи на изискванията на чл. 11 от Наредбата (притежаващи международна квалификация), заявления могат да подават само спортните федерации. В срок до 12.02.2021 г. лицата, вписани в регистъра по чл. 22, ал. 1 от отменената Наредба № 2 от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортнопедагогическите кадри, следва да се регистрират в регистъра на треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта.

 

Физическите лица подават следните документи:

 

Образец № 1 - Заявление от физическо лице за вписване в Регистъра на треньорските кадри;

 

Документи за завършено образование и придобита квалификация - копие;

 

Документи, удостоверяващи професионален опит - копие;

 

 Образец № 3 - Декларация по § 4, ал. 2 от Наредба № 1 от 2019 г. за треньорските кадри (за лица родени до 31.12.1969 г., при несъответствие с изискванията на глава втора от Наредба № 1 от 04.02.2019 г. за треньорските кадри).

 

Наредба № 1 / 04.02.2019 година на ММС и образци № 1 и № 3 за вписване в Регистъра на треньорските кадри ще намерите в прикачените файлове.

 

Документите се подават в деловодството на ММС:

 

София – 1040

 

Бул.“Васил Левски“ № 75

 

Министерство на младежта и спорта

 

Деловодство – за Регистъра на треньорски кадри

 

Хубав ден,

 

Красимир Данаилов

 

файлове :
Файл 1
Файл 2
Файл 3